1. Gi?i thi?u

Chào m?ng quý khách hàng ??n v?i website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy c?p vào trang website c?a chúng tôi có ngh?a là quý khách ??ng ý v?i các ?i?u kho?n này. Trang web có quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm ho?c l??c b? b?t k? ph?n nào trong ?i?u kho?n mua bán hàng hóa này, vào b?t c? lúc nào. Các thay ??i có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng trên trang web mà không c?n thông báo tr??c. Và khi quý khách ti?p t?c s? d?ng trang web, sau khi các thay ??i v? ?i?u kho?n này ???c ??ng t?i, có ngh?a là quý khách ch?p nh?n v?i nh?ng thay ??i ?ó.

Quý khách hàng vui lòng ki?m tra th??ng xuyên ?? c?p nh?t nh?ng thay ??i c?a chúng tôi.

2. H??ng d?n s? d?ng website

Khi vào web c?a chúng tôi, khách hàng ph?i ??m b?o ?? 18 tu?i, ho?c truy c?p d??i s? giám sát c?a cha m? hay ng??i giám h? h?p pháp. Khách hàng ??m b?o có ??y ?? hành vi dân s? ?? th?c hi?n các giao d?ch mua bán hàng hóa theo quy ??nh hi?n hành c?a pháp lu?t Vi?t Nam.

Trong su?t quá trình ??ng ký, quý khách ??ng ý nh?n email qu?ng cáo t? website. N?u không mu?n ti?p t?c nh?n mail, quý khách có th? t? ch?i b?ng cách nh?p vào ???ng link ? d??i cùng trong m?i email qu?ng cáo.

 

3. Thanh toán an toàn và ti?n l?i

Ng??i mua có th? tham kh?o các ph??ng th?c thanh toán sau ?ây và l?a ch?n áp d?ng ph??ng th?c phù h?p:

Cách 1: Thanh toán tr?c ti?p (ng??i mua nh?n hàng t?i ??a ch? ng??i bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu ti?n t?n n?i)
Cách 3: Thanh toán online qua th? tín d?ng, chuy?n kho?n


0.03737 sec| 997.117 kb